Skola

Waldorf- & Läkepedagogisk Grund- och Gymnasiesärskola

De Läkepedagogiska skolorna arbetar enligt Waldorfpedagogiken med utgångspunkt i Rudolfs Steiners antroposofi. Waldorfsärskolans grundvärdering är att varje elev ska bemötas utifrån sin unika person och sina olika begåvningar.

Läs mer om Waldorfpedagogiken

MILJÖ

Skolans uppgift är att skapa en trygg, vänlig och stimulerande miljö som ger förutsättningar för utveckling och lärande och förebygger kränkningar. Klimatet på skolan ska präglas av omsorg och engagemang och de vuxna ska vara tydliga auktoriteter som informerar om var gränsen går och agerar när något händer. Undervisningen verkar för jämställdhet vilket förutsätter att elever oavsett kön ges lika möjligheter. Eleverna undervisas på ett likställt sätt.

GEMENSKAP

Undervisningen bedrivs i små grupper där elevens möjligheter till utveckling maximeras genom studiero och harmoni i skolsituationen, men också via den unika chansen att växa som endast återfinns i social samvaro. Stor vikt läggs vid de konstnärliga och hantverksmässiga ämnena då dessa erbjuder rikligt med pedagogiska möjligheter till utveckling. I det praktiska arbetet tränas allt från motorik till matematik.

ÅRSRYTM

Elever behöver en tydlig och inarbetad rytm och struktur för skolåret, skoldagen och lektionerna. Därför utgår vi från årstidernas växlingar genom gestaltandet av gemensamma högtider. Eventen utformas konstnärligt med musik och sång, dramatiserade inslag, eurytmi och diktläsning. Vid termins- och läsårsavslutningar framför eleverna även något från sitt arbete för varandra. På så sätt skapas en gemensam upplevelse av det som händer på skolan.

LÄSÅRSBREV

Eleverna får ett läsårsbrev i vilket den enskilde elevens prestationer och utveckling beskrivs av läraren. Elevens prestation och utveckling jämförs enbart med eleven själv i ett tidsperspektiv samt i relation till årskursens målbeskrivningar. Vi fäster stor vikt vid elevens sociala förmåga och egna ansträngningar. Syftet med detta skriftliga omdöme är att ge eleven möjlighet till självkännedom samt att sporra eleven till fortsatta ansträngningar i skolarbetet.

GRUNDSÄRSKOLAN

Vi är en skola där alla får känna att de duger som de är så att man får växa och utvecklas i sin egen takt. Undervisningen syftar till att väcka lust, nyfikenhet och förundran för omvärlden och vi möter varje elev på deras villkor. Vi varvar teori med musik och konst i olika former då det fördjupar både lärande och sociala färdigheter.
Klassläraren är den fasta punkten i elevens skoldag. Denne håller i och ansvarar för undervisningen och ofta finns även en assistent med i klassen. Genom en kontinuitet i klassrummet skapar pedagogerna en relation till eleverna och får en helhetsbild av eleven och dennes skoldag som kan förmedlas till föräldrar, boende– och fritidspersonal och andra berörda.
Pedagogens/assistentens relation till eleven ger dels trygghet och dels god insikt om var elevens potential och behov av utveckling är störst. På detta sätt placeras elevens individuella utveckling ständigt i fokus!

GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiet erbjuder ett fyraårigt individuellt program. Vi arbetar efter Skolverkets kurs- och ämnesområden med inspiration av Waldorfpedagogiken. Undervisningen strävar efter en god balans mellan olika ämnen. Hela människan ska stimuleras och både tanke, känsla och vilja ska utvecklas. Vindrosens gymnasiesärskola är en mindre och fristående skola för elever som har rätt att gå i gymnasiesärskolan. Vårt fokus är alltid på elevens individuella förutsättningar och vi uppmuntrar delaktighet och självständighet. Vi erbjuder trygghet för eleverna så att de kan växa och mogna och våga anta utmaningen att kliva in i vuxenlivet.

PRAKTIK Genom ett nära samarbete med Vindrosens dagliga verksamhet Karlavagnen kan eleverna praktisera i en yrkesmässig hantverksmiljö där arbetet ligger i fokus utifrån de förutsättningar som den enskilde eleven har.

Läsårstider HT 2021 – VT 2022

Höstterminen 2021
19 augusti –21 december

Lov/studiedagar
1 september, Elevhälsa, eleverna slutar kl 13.00 fritids öppet vid behov
24 september, Studiedag, elever lediga fritids är öppet vid behov
1–5 november,Höstlov v 44
19 november, studiedageleverna lediga, fritids är stängt
9 december, studiedag(medarbetardag), fritids är stängt

Julavslutning tisdag 21 december kl 11.00, eleverna slutar 13.00, fritids stänger kl 13.00

Tillkommer en eftermiddag för Elevhälsa, eleverna slutar kl 13 fritids är öppet som vanligt.

Vårterminen 2022
11 januari – 16 juni

Helgdagar: 15/4, 18/4,26/5 och 6/6

Lov/studiedagar
21 – 25 februari, sportlov v 8
11 – 15 april, påsklov v 15 (fredag 15/4 och måndag 18/4 helgdag)
13 Maj studiedag, eleverna lediga, fritids är stängt
27 maj lovdag, fritids stängt.

Sommaravslutning torsdag 16 juni kl 11.00, eleverna slutar 13.00, fritids stänger kl 13.00

Tillkommer två eftermiddagar för Elevhälsa, eleverna slutar kl 13 fritids är öppet som vanligt.

Med reservation för eventuella ändringar

Redo att anmäla ditt intresse?

Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse i vår skola, så återkopplar vi till dig.
Till intresseanmälan