Våra Kärnvärden

I vårt nationella samarbetsorgan Värna har vi arbetat fram följande sju kärnvärden.

Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap

Varje människa bär på något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i personligheten. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar. Utmärkande för oss människor är vår förmåga att bearbeta och förhålla oss skapande till både våra förutsättningar och begränsningar.

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet och alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett funktionsvariation, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med funktionsvariation är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Inom våra verksamheter finns en tanke att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling.

Tålamod med det individuella

Funktionsvariation ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionsvariationen finns i varje människa en unik och utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionsvariation blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. Ur det perspektivet bildar de uppkomna svårigheterna ett gränsområde där man möts och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. På våra arbetsplatser anser vi att denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

Ett skapande liv – arbetets betydelse

Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet. Detta sker både i skolan, verkstan och boendemiljön. Skådespel, musicerande och konserter, att umgås med färger, textilier och andra material är självklarheter hos oss. Att hitta en gemenskap, att få känna sig behövd, att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för någon med en funktionsvariation. Genom att minimera funktionsvariationen inverkan på livskvalitén ges individen möjlighet till ett skapande och rikt liv.


En medvetet utformad miljö

Vi vet hur viktig miljön är för det själsliga välbefinnandet och därför lägger vi stor vikt vid en estetisk tilltalande miljö både ute och inne. Vad gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. Det tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller arbetsdag, högtidsstunder för att markera och fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Denna rytm bidrar till trygghet i tillvaron. En annan viktig del av det hälsofrämjande arbetet är den ekologiska och biodynamiskt framtagna kosten.

Vill du veta mer om Stiftelsen Vindrosen?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vår verksamhet.
Kontakta oss