WALDORF- OCH LÄKEPEDAGOGIK

Waldorfpedagogik
Den Waldorfpedagogiska undervisningen strävar efter en balans mellan olika ämnen så att eleven får möjlighet att växa och utvecklas som komplett varelse och utifrån alla sina styrkor och begåvningar.
Vi ser mötet med eleven som den viktigaste inspirationskällan bakom undervisningen. Hos oss ges eleverna möjlighet att påverka sin skolgång. Därför är det viktigt för oss att uppgifter och förväntningarna på lärandet anpassas till den enskilde elevens förutsättningar. Detta innebär att undervisningen aldrig reduceras till enbart inlärning utan är ett stöd åt hela människans tanke-, känslo– och viljemässiga utveckling.
På så sätt utgör växandet och lärandet en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter.
Till grund för undervisningen ligger Waldorfskolans läroplan ”En väg till frihet” och Skolverkets läro- och kursplan för särskolan.

Läkepedagogik
Läkepedagogiken riktar sig till varje individs innersta friska kärna. Den syftar till att vidga elevens vyer, öka elevens förmåga och hjälpa eleven att av egen kraft skapa en sund relation till sig själv och andra. Centralt för den antroposofiska människobilden är synen på det personliga jaget - individualiteten - som ständigt vill utvecklas.
De läkepedagogiska skolorna arbetar enligt Waldorfpedagogiken med utgångspunkt i Rudolfs Steiners antroposofi. Vår pedagogik bygger på uppfattningen att varje elev ska bemötas utifrån sin unika person och sina olika begåvningar. Elevens kognitiva och emotionella kapacitet samt glädje i att upptäcka världen genom sinnena ses som individuella resurser i utvecklandet av de personliga och motoriska förmågorna.